Onboarding is easier with the GoContractor Connect app!   Learn more →

Taal: EN | ES | JP | NL

Privacybeleid

Bij GoContractor (‘wij, ons, onze’) nemen wij onze verantwoordelijkheden op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitvoeringswetgeving, zeer serieus. Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren over de gegevens die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website, onze app of het GoContractor-platform gebruikt. Zie ons Cookiesbeleid voor meer details over ons gebruik van cookies wanneer u onze website of onze app gebruikt.

Mocht u vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres of op +353 (0)1 4869379, of ga naar gocontractor.com voor verdere contactgegevens.

Gegevensverzameling

Gebruik website/app
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website en app bij te houden. Deze informatie wordt verzameld op een geaggregeerde basis. Geen van deze informatie is gekoppeld aan u als individu en op geen enkele wijze traceren wij individuele e-mailadressen, het gebruik van webpagina’s of andere informatie die u als persoon zou identificeren.

Het GoContractor-platform
GoContractor biedt een platform voor het beheer van aannemers aan waarmee haar klanten hun werknemers online kunnen registreren, trainen en beheren. 

Wanneer werknemers zich aanmelden op het GoContractor-platform, verzamelen we persoonlijke identificatiegegevens om een gebruikersprofiel en inloggegevens aan te maken. GoContractor is de Gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden gebruikt om het gebruikersprofiel en de inloggegevens aan te maken.

Zodra een werknemer zijn gebruikersprofiel heeft aangemaakt, kan hij ervoor kiezen om met onze klanten samen te werken door een uitnodiging van een of meerdere klanten te aanvaarden.

Wanneer een werknemer een uitnodiging aanvaardt, wordt hem gevraagd verdere informatie te verstrekken om de klant de mogelijkheid te bieden te bepalen of de werknemer geschikt is om de taken uit te voeren. De gegevens die de werknemer wordt gevraagd te verstrekken, worden bepaald door de klant en zijn afgestemd op de specifieke projectvereisten.

De klant is de Gegevensbeheerder van de gegevens die na de aanvaarding van een uitnodiging worden verstrekt en GoContractor is de Gegevensverwerker.

Via onze klanten
Hoewel we rechtstreeks informatie van werknemers verzamelen, kunnen we ook informatie ontvangen of verkrijgen van onderaannemers en van onze klant(en) voor wie de werknemers uiteindelijk werken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Als u ervoor kiest zich aan te melden voor het GoContractor-platform, zullen we u vragen om ons uw naam en een inlogmethode te verstrekken; we accepteren e-mail, telefoonnummer of inlogproviders van derden zoals Google of Apple.  

De rechtsgrondslag op basis waarvan wij de gegevens van werknemers op de hierboven beschreven wijze verzamelen, verwerken en overdragen, is ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten op een verantwoorde en commercieel zorgvuldige wijze uit te voeren en werknemers de mogelijkheid te bieden in contact te komen en zich te kwalificeren voor opdrachten bij een of meerdere van onze klanten.

Indien u ervoor kiest een uitnodiging van een van onze klanten op het GoContractor-platform te accepteren, dient u een of meerdere online kwalificatieformulieren in te vullen voordat u met die klant samen kunt werken. In elk kwalificatieformulier wordt gedetailleerd aangegeven op basis van welke wettelijke grondslagen de informatie vereist is en hoe lang de informatie zal worden bewaard.

Hoe het GoContractor-platform gebruikmaakt van persoonsgegevens

Om u toegang te verschaffen tot en gebruik te laten maken van het GoContractor-platform voor het beheer van aannemers, zodat u voor een of meerdere van onze klanten kunt werken en u uw profiel, kwalificaties en opleidingsdossier kunt beheren

Om onze klanten de mogelijkheid te bieden uw identiteit, tewerkstelling en opleidingsverleden te verifiëren, na te gaan of u bevoegd en gekwalificeerd bent om aan de projecten te werken waarvoor u hebt gesolliciteerd en om hen in staat te stellen te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen 

Om vragen of opmerkingen die u ons toestuurt of waar u om heeft gevraagd te beantwoorden:

  • Verstrekken wij u informatie over andere relevante diensten die GoContractor en onze groepsmaatschappijen u te bieden hebben
  • Verstrekken wij u informatie over andere potentiële mogelijkheden voor nieuwe of andere werkkansen 
  • Sturen wij u nieuwsbrieven en andere informatie die relevant is voor uw sector

Ook kunnen wij in de toekomst gebruikerstevredenheidsonderzoeken in naam van GoContractor uitvoeren en kan GoContractor u promotie- en marketingmateriaal toesturen, afhankelijk van de voorkeur die u aangeeft op het moment van verzameling van uw contactgegevens of op een later moment. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van ons promotie- en marketingmateriaal door op links in onze e-mails aan u te klikken of door contact met ons op te nemen via het bovenstaande adres of telefoonnummer.

Uw keuzemogelijkheden & verplichtingen

Verplichting tot het verstrekken van gegevens en de gevolgen
U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, sommige van de gegevens die van u gevraagd worden in de aanvraagformulieren van ons of onze klanten zijn noodzakelijk om ons en/of hen in staat te stellen te voldoen aan onze/hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en, indien u ons (en dus hen) niet voorziet van deze vereiste gegevens, dan kunnen zij u mogelijk niet toestaan om aan hun projecten te werken. Daarnaast staat het u vrij om u op elk moment bij ons uit te schrijven, maar als u uw account verwijdert is het mogelijk dat u niet langer voor bedrijven die het GoContractor-platform gebruiken kunt werken.

Recht op toegang tot en controle over uw persoonsgegevens
U kunt uw persoonsgegevens via het GoContractor-platform inzien of wijzigen, maar in bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld wanneer uw gegevens bewaard moeten blijven om te voldoen aan wettelijke/nalevingsvereisten.

Uw rechten
Gegevens verwijderen: U kunt ons vragen om uw gegevens volledig of gedeeltelijk te verwijderen (bijv. wanneer dit niet langer noodzakelijk is om u diensten te kunnen verlenen).

Gegevens wijzigen of corrigeren: U kunt een gedeelte van uw persoonsgegevens via uw account wijzigen. U kunt ons ook in bepaalde omstandigheden vragen uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te corrigeren, in het bijzonder als die gegevens onnauwkeurig zijn.

Bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of dit limiteren of beperken: U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan (bijv. als we geen wettelijk recht hebben om deze te blijven gebruiken) of om ons gebruik ervan te beperken (bijv. als uw persoonsgegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard).

Recht op toegang en/of overname van uw gegevens: U kunt te allen tijde een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm downloaden via uw account op ons platform.

Sluiting van uw account
Wij verwijderen de gegevens van gesloten accounts binnen 28 dagen na de sluiting van het account, behalve in de gevallen die hieronder vermeld staan. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van verzoeken tot rechtshandhaving), te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, de veiligheid te handhaven en fraude en misbruik te voorkomen.

Overige belangrijke informatie

Het delen van persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derde ontvangers in verband met de bovengenoemde doeleinden, waaronder:

  • aan derden die wij inschakelen om diensten aan ons of aan klanten te verlenen, zoals webhostingproviders, professionele adviseurs, accountants, verzekeraars en uitbestede dienstverleners 
  • aan andere leden van onze groep of gelieerde ondernemingen 
  • aan derden, hun agenten en professionele adviseurs, met inachtneming van geheimhoudingsverplichtingen, ten behoeve van een due diligence-onderzoek door derden in verband met een voorgestelde fusie, overname, reorganisatie of overdracht van ons bedrijf en aan elke persoon die voorstelt om deel te nemen aan een dergelijke regeling, deze te promoten, te onderschrijven of te beheren, en 
  • aan bevoegde regelgevende of andere autoriteiten en instanties zoals verzocht of vereist door de wet.

Bewaring
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw gebruik van het GoContractor-platform en voor een zodanige periode na afloop van die periode als nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, om eventuele vorderingen of geschillen af te handelen die zouden kunnen ontstaan op grond van uw contract.

Onze klanten kunnen verplicht zijn om door u verstrekte gegevens te bewaren omdat de wet hen daartoe verplicht en kunnen de informatie ook bewaren om eventuele claims of geschillen af te handelen die op grond van uw werk zouden kunnen ontstaan. Zij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om veiligheidskwalificaties te bewaren in verband met de regelgeving die van toepassing is op hun sector, zoals bijvoorbeeld de bouw.

Overdracht naar het buitenland
In verband met het bovenstaande is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief naar een rechtsgebied dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een rechtsgebied dat een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens als in de Europese Unie wordt geboden. Indien en voor zover wij dit doen, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten. Dit kan onder meer inhouden dat wij een contract voor de overdracht sluiten dat de ‘modelcontractbepalingen’ bevat die voor dit doel zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of, met betrekking tot overdracht naar de Verenigde Staten van Amerika, dat wij ervoor zorgen dat de overdracht valt onder het EU-VS Privacy Shield-kader. Indien u meer details wenst te ontvangen over de maatregelen die wij in dit verband hebben getroffen, kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande adres of telefoonnummer.

Wanneer u voor een bepaalde klant in aanmerking komt, zal u ook informatie ontvangen over de vraag of uw persoonsgegevens naar het buitenland zullen worden overgedragen.

Beveiliging
Wij implementeren veiligheidswaarborgen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen. Het GoContractor-platform wordt gehost door Amazon AWS, dat zich in beveiligde faciliteiten bevindt en voldoet aan de internationale beveiligingscertificeringen voor de beste praktijken. We controleren onze systemen regelmatig op kwetsbaarheden en aanvallen en zorgen ervoor dat alle besturingssystemen en softwarepatches van toepassing zijn.

Vragen en klachten
Wij willen dat u vertrouwen heeft in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken. Als u vragen of klachten heeft in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met GoContractor via het bovenstaande adres of telefoonnummer.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens hebben gebruikt of uw rechten hebben behandeld, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming. Details over hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op https://www.dataprotection.ie.

Updates
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door GoContractor. We zullen u op de hoogte stellen van enige inhoudelijke wijzigingen die ons gebruik van uw persoonsgegevens zouden beïnvloeden.

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021

Show me more!

Take a look at how GOCONTRACTOR can save you thousands of hours